Conhecimento profissional do professor de educação físicatipos e fontes

  1. João Rodrigues Rocha
Supervised by:
  1. Amandio Braga dos Santos Graça Director
  2. María Lourdes Montero Mesa Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 24 September 2015

Committee:
  1. Carlos Rosales López Chair
  2. Raúl Eirín Nemiña Secretary
  3. Estela Pinto Ribeiro Lamas Committee member
  4. Alberto Aires da Cruz Albuquerque Committee member
  5. Francisco Carreiro da Costa Committee member

Type: Thesis

Abstract

Neste proxecto pretendemos asociar dous conceptos do mundo actual nas empresas "a formación e a mercadotecnia para a formación". Iso lévanos a estudar os fundamentos básicos da empresa: o traballo, como medio fundamental de produción e a formación, como a ferramenta que permite dispor dos recursos humanos necesarios. A formación continua nos contextos profesionais é hoxe un elemento crave e inescusable para a función e pervivencia da empresa, o que fai necesario dispor de instrumentos adecuados a ese escenario para conseguir a eficacia e eficiencia das accións formativas. A mercadotecnia para a formación e o estudo de necesidades son hoxe dúas ferramentas imprescindibles para conseguir un alto índice de éxito e satisfacción das accións formativas que se programen nas empresas a través dos programas de formación continua. Para que unha acción formativa cumpra os seus obxectivos e a formación teña o impacto requirido, crearemos instrumentos facilitadores do estudo de necesidades e exporemos un modelo, utilizando as ferramentas da mercadotecnia, que aplicaremos na realidade da formación continua na empresa, para a promoción da formación e a motivación dos empregados. Traballaremos con un grupo experimental composto por 3 accións formativas desenvolvidas na empresa, correspondentes a cada un dos sectores produtivos onde se utilizasen os instrumentos deseñados e aplicaremos o modelo de "mercadotecnia para a formación" proposto e un grupo de contraste onde en empresas de similares características realícese a formación de xeito tradicional sen apoio dos instrumentos citados e baixo un modelo non especifico para este tipo de formación. Os resultados corroborarán a validez ou refutaran a proposta.