Un problema descola. Disseny i aplicació dun programa dintervenció amb suport informàtic, per la millora de les relacions de convivència entre lalumnat

  1. Sánchez Valero, Joan-Anton
Supervised by:
  1. Josep Montané Capdevila Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 25 October 2004

Committee:
  1. Joaquín Gairín Sallán Chair
  2. Pere Ramon Marquès Graells Secretary
  3. Antoni Castelló Tarrida Committee member
  4. Enric Corominas Rovira Committee member
  5. Ramón Rourera Committee member

Type: Thesis

Teseo: 104018 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

La tesi comença amb una descripció del context inicial i una detecció de necessitats. A partir daquestes es realitza una anàlisi de models, estratègies i experiències, tant des de la vessant teòrica com pràctica, com a pas previ en el procés de construcció dun model dintervenció per a la millora de la convivència a lescola. Aquesta es fa al voltat de cinc grans eixos: La recerca en lacció, el canvi dactituds, la intervenció per programes, lensenyament-aprenentatge multimèdia, altres recerques i programes sobre la convivència a lescola. A partir de laproximació als models presentats, es descriuen les característiques del programa dintervenció, centrat en la millora de les relacions de convivència entre lalumnat i caracteritzat per un disseny progressiu que comença amb activitats de reflexió molt guiades (hipertextos, contes i presentacions interactives) i condueix a activitats danàlisis i reflexió més complexes, on es fa necessari lús de la capacitat de diàleg per part lalumnat (debats, anàlisis de vídeos i pel·lícules, treballs en comú i resolució de situacions problemàtiques). Un cop presentat el programa dintervenció, es procedeix a descriure el procés daplicació daquest, detallant les seves fases i presentant els resultats obtinguts en relació als objectius proposats. Lanàlisi i interpretació dels resultats reflecteix un augment dels nivells de convivència als grups experimental i una davallada daquests als grups control. Les conclusions finals a les que sarriba en aquesta tesi evidencien duna banda la necessitat de treballar de manera preventiva i sistemàtica la millora de les relacions de convivència entre lalumnat i daltra, la validesa dels materials dissenyats i aplicats com a eina útil entre lalumnat al qual anava adreçat el programa dintervenció. The thesis begins with a description of the initial context and a detection of needs. On this basis, an analysis is undertaken of models, strategies and experiences from both a theoretical and practical point of view. This analysis is the first step in the process of building an intervention model for improving relationships in schools. It is built around five major axes: research-action, attitude change, intervention with programs, multimedia teaching-learning and other research projects and programs on improving relationships in schools. After approaching the models presented, the characteristics of the intervention program are described. The intervention program focuses on improving relationships between pupils and has a progressive design beginning with guided reflection activities hypertexts, stories and multimedia presentations and leading to more complex analysis and reflection activities where the pupils need to use their communicative skills debates, video and film analysis, group projects and conflict resolution situations. The introduction to the intervention model is followed by a description of its application process: the application process phases are explained in detail and the results obtained are assessed in relation the set objectives. The analysis and interpretation of the results reflect an improvement of relationships in the experimental groups and an impairment of relationships in the control groups. The final conclusions of this thesis show, on the one hand, the need to work to improve relationships between pupils in a preventive and systematic way and, on the other hand, the validity of the materials designed and applied as a useful tool for the target pupils of this intervention program.