A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia

  1. Estefanía Pena Bascoy
Supervised by:
  1. Jesús Rodríguez Rodriguez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2021

Committee:
  1. José Antonio Caride Gómez Chair
  2. Santiago Yubero Jiménez Secretary
  3. Isabel María Gallardo Fernández Committee member

Type: Thesis

Abstract

Esta tese presenta unha investigación que ten como obxectivo analizar a presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia. Para acadar dito propósito empregouse como instrumento unha guía de avaliación elaborada ad hoc e validada, implementada e dirixida a pescudar nos materiais didácticos da mostra a presenza da dramatización e do teatro a través de 10 dimensións de análise. Este instrumento aplicouse a unha mostra de 45 materiais didácticos do 2º e 3º nivel do ensino primario mediante a metodoloxía de análise de contido. Como resultado conclúese que a dramatización e o teatro teñen escasa presenza nos materiais didácticos analizados, sendo máis frecuente a súa aparición nos materiais de Lingua galega e literatura e Lengua castellana y literatura. Nestes materiais didácticos a dramatización e o teatro adoitan manifestarse como elementos encamiñados ás actividades de lectoescritura, con referencias claras á literatura dramática ou suxestións de lecturas dramatizadas. Nos materias didácticos de ciencias a presenza é nula ou anecdótica. Estes resultados poñen de manifesto a necesidade de poñer en valor o emprego da dramatización e do teatro no ensino a través dos materiais didácticos dados os beneficios que a súa práctica comporta para o desenvolvemento íntegro do alumnado nos procesos de ensino aprendizaxe.